Om oss

 Litt om  Bergen

 Akvarieklubb 

Hemichromis guttatus | Foto: SanYow Su

Litt om Bergen Akvarieklubb

Tirsdag den 22. september 1953 (kl. 19.30) avholdt Bergens Akvarieklubb sitt første møte og har fungert uavbrutt siden den gang.


Lokalitetene har lagt flere forskjellige steder i Bergen. Sjømannskonenes Forrening (Bergen sentrum), Frimerkehuset (Sandviken), Akvariet i Bergen (Nordnes), Tranehuset på Slettebakken til klubblokalet hos Dogman Midtun hvor vi holder til i dag.

Medlemstallet har variert og på det meste har det vært ca. 120 medlemmer.


Vi har møte den siste torsdagen i hver måned fra kl 19.00 til ca kl 21.30. De ivrigste sitter gjerne litt lengre. Det er ikke møter i juli og desember.


Her kan du lese klubbens vedtekter og informasjon om dagens styre.Bergen Akvarieklubbs vedtekter

§ 1 Klubbens navn er Bergen Akvarieklubb. Klubben kan være tilsluttet Norsk Akvarieforbund, årsmøte/ekstraordinært årsmøte tar stilling til medlemskap i Norsk Akvarieforbund. Ut/innmelding til NAF skal gjøres ved skriftlig avstemming blant «BAK» betalende medlemmer og det må være 2/3 flertall for vedtak.


§ 2 Klubben har som formål:

1) å tjene som bindeledd mellom akvarister
2) å utbre kjennskapen til akvariehobbyen
3) å øke kunnskapen om akvariehobbyen


§ 3 Klubben bør ha separat junior- og senior- avdeling hvis det er medlemsgrunnlag for det . Medlemmer er junior ut det året de fyller 16 år.


§ 4 Medlemskontingenten fastsettes av styret.


§ 5 Hvert år bør det avholdes minst 6 medlemsmøter inkludert årsmøtet. Medlemmene bør få informasjon om møtene minst 1 (en) uke i forveien enten ved egen møteinnkalling, gjennom klubbavisen eller på hjemmesiden.


§ 6 Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og bør avholdes i løpet av årets 3 første kalender måneder, helst før landsmøtet til Norges Akvarieforbund (NAF). Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Innkalling til årsmøtet bør skje skriftlig til alle medlemmene minst 14 dager før møtedato. Vedlagt skal følge dagsorden, innkomne forslag årsmelding og revidert regnskap.
Dagsorden for ordinært årsmøte er:

1. Valg av møtedirigent og -sekretær
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Innkomne forslag
5. Valg Bare medlemmer som har betalt kontigent for gjeldene år har stemmerett på årsmøte.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøte skal være styret i hende 28 dager før årsmøtet.


§ 7 a) Styret er klubbens nest høyeste myndighet, og har ansvar for klubbens aktivitet mellom hver generalforsamling, inkludert ekstraordinær general forsamling.
Styret bør bestå av 4 (fire) styremedlemmer inkludert 1 (en) junior representant, og kan i tillegg ha 2 (to) vara-medlemmer. På generalforsamling velges leder for 2 (to) år av gangen (odde/ulike år) og styre- og vara-medlemmer velges for 1 (ett) år om gangen. Styret konstituerer seg selv, dvs. oppgaver som nestleder, sekretær, kasserer, redaktør, oppdrettsansvarlig, aktivitetsansvarlig, junior representant etc. fordeles av styret og kan gå til medlemmer utenfor styret hvis styret ikke kan påta seg disse oppgavene selv. Vararepresentantene skal møte på alle styremøtene, men har bare stemmerett når et av styremedlemmene ikke møter. Styret er vedtaksdyktig når minst 2/3 av styret er tilstedeværende. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

b) Styret fungerer som valgkomité, men det er fritt frem for alle medlemmene å fremme forslag til kandidater til styret før 1. januar før generalforsamlingene.

c) Kasserer er ansvarlig for å fremlegge et årsregnskap for klubben før generalforsamlingen. Det detaljerte regnskapet skal fremlegges leder i god tid før generalforsamling, og et mer oversiktlig regnskap blir presentert generalforsamlingen. Regnskapet skal være åpent og tilgjengelig for alle medlemmene slik at de har mulighet å kontrollere det.


§ 8 Vedtektsendringer kan bare skje på lovlig innkalt årsmøte. Endringsforslaget må da oppnå minst 2/3 flertall.


§ 9 Lovlig innkalt årsmøte kan med 2/3 flertall ekskludere et medlem som ønsker å skade klubbens interesser. Medlemmet har anledning til å anke avgjørelsen til påfølgende årsmøte før eksklusjonen anses som endelig. I mellomtiden vil medlemmet være utelukket fra klubbens virksomhet. Et medlem som ikke har betalt kontingenten innen 1. mai gjeldende år, strykes som medlem.


§ 10 Oppløsning av klubben kan skje på lovlig innkalt årsmøte om 2/3 av de fremmøtte stemmer for det. Klubben kan ikke oppløses om minst 5 medlemmer er villige til å drive videre. I tilfelle oppløsning skal klubbens midler om klubben er medlem deponeres hos Norsk Akvarieforbund, dersom klubben ikke er medlem av NAF skal klubbens midler settes på sperret konto som må ha minst tre valgte tidligere medlemmers underskrift for å disponeres.

Styret 2024:

Leder: Ove Larsen
Nestleder: Stig ulvedal
Kasserer: Inge Frøyen
Styremedlem: Rasmus Laupsa Rasmussen

Oppdrettsansvarlig: Marius MysenAndre roller:

Facebook/Web: Kontakt oss:

 
 
 
 
 

MELDING FRA STYRET 2020:

Bergen Akvarieklubb hadde årsmøte 29. januar 2020. På dette årsmøtet ble det avgjort at BAK går ut av NAF. Det er sendt e-post til NAF-styret med en redegjørelse på hvorfor Bergen Akvarieklubb tar denne avgjørelsen. Bergen Akvarieklubb vil forsette som en selvstendig aktiv klubb.